Informace o škole

Škola zajišťuje vzdělávací služby všem zdravotně postiženým dětem v povinném školním vzdělávání.
Specializujeme se na výuku v malých skupinách dle individuálních vzdělávacích plánů či dle osobního edukačního plánu pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení.
  • Pro děti se zdravotním postižením je v současné době určeno 5 tříd, ve kterých jsou žáci dvou a více postupných ročníků, kapacita školy je stanovena na 44 žáky. Pro žáky ZŠ speciální je kapacita 12 žáků.
  • Škola je situována v klidné zóně Bojkovic a sousedí s prostorami autocampingu, který má však hlavní činnost soustředěnu na období hlavních prázdnin, takže tato podnikatelská činnost není pro školu zátěží. K budově přináleží i malý pozemek , který je využíván jako školní cvičný pozemek pro pracovní činnosti. Před budovou je větší asfaltovým kobercem pokrytá plocha, kterou škola využívá ke sportovním a jiným aktivitám žáků. Část slouží jako parkoviště.
  • Budova školy v současné době vyhovuje potřebám hlavní vzdělávací činnosti. Na škole je 5 učeben a dále prostorná učebna pro výtvarné činnosti, ke které patří také prostor s keramickou pecí a grafickým lisem. V budově slouží menší tělocvična, která je v období nepříznivých klimatických podmínek hojně využívána. Kromě toho jsou v budově ještě cvičná kuchyně, dílna a také počítačová učebna a relaxační místnost. Budova školy má jen částečně bezbariérový přístup, pro tyto potřeby je upraveno i sociální zařízení.
  • Ve třídách je rozmístněn moderní nábytek a také didaktická technika je postupně obměňována podle finančních možností školy. V současné době je k dispozici 6 počítačů a 10 notebooků připojených k internetu a dvě multifunkční tabule s projektory.
  • Škola má dlouhodobou historii v místě působení. Založena byla v roce 1964. Nejen díky dlouholeté zkušenosti však dosahuje velmi dobrých výsledků. Žáci mají možnost podílet se na velkém množství mimoškolních aktivit. Mohou se účastnit různých soutěží místního, krajského, celorepublikového i mezinárodního významu. Dlouhodobě jsou tyto akce účelově komponovány ve výchovně vzdělávacím působení naší školy s finálním zaměřením na růst osobnosti žáka a jeho profesního zařazení.
  • Ve speciální třídě se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální. ŠVP ZŠS – Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením ŠVP ZŠS „Škola pro život“ č. j. 27/2010. (79-01-B 01 Základní škola speciální, Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ze dne 21. ledna 2016 s účinností od 1. září 2016.) Zbylé tři třídy základní školy navštěvují žáci s lehkým mentálním postižením. (79-01 C/01 Základní škola, Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona číslo 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.)
  • Hlavním cílem školy je velmi dobrá spolupráce a komunikace s rodiči a v současnosti jsou vyhledávány nové možnosti prohloubení spolupráce s rodinou. Většina žáků žije přímo v Bojkovicích, další žáci dojíždějí z okolních obcí.
  • Za velmi důležitou považujeme také spolupráci s místními školami a zařízeními. Velmi úzká je spolupráce s Církevní střední školou pedagogickou a sociální v Bojkovicích, s mateřskou školou a Domem dětí a mládeže, Dětským domovem, s Muzeem Bojkovska i Knihovnou či Požární stanicí.. Velmi dobře spolupracujeme s Krajským úřadem ve Zlíně, s Městským úřadem v Bojkovicích, s Policií, Pedagogicko psychologickou poradnou v Uherském Brodě, se Speciálně pedagogickými centry, s odbornými lékaři a dalšími specialisty.

Základní strategií je budování příjemného a důvěry plného klimatu školy

Dlouhodobě vytváříme prostředí školy, které odráží snahy o vzájemnou spolupráci, respektování jiných, o budování kvalitních vztahů mezi učiteli a žáky. Díky dlouhodobé zkušenosti pedagogického sboru, vzájemné spolupráci mezi učiteli a profesionálního přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu s přidanou hodnotou vlastní iniciativy je klima školy spíše rodinného typu. To daleko lépe umožňuje společně s žáky vyžadovat dodržování pravidel slušného chování, budovat dobrou pověst školy a předcházet tím také negativnímu chování žáků. Předpoklad uplatnění výchovných strategií je založen na plánované a vzájemně propojené činnosti metodika prevence rizikového chování, výchovného poradenství a koordinátora akcí školy.